പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ താത്കാലിക നിയമനം

കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ സമയബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതികളിലേക്ക് പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ തസ്തികയിൽ താത്കാലിക നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഇക്കണോമിക് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവ്വീസസ് ഇൻ ദി മോയ്സ്റ്റ് ഡെസുഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ നിയമനത്തിന് 11ന് രാവിലെ പത്തിന് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കും. മറ്റൊരു പദ്ധതിയായ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി സുപ്പരിയർ ബാംബൂ സ്പീഷ്യസിലേക്ക് പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ നിയമനത്തിന് 17ന് രാവിലെ പത്തിന് എഴുത്തു പരീക്ഷയും ഇന്റർവ്യൂവും നടക്കും.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൃശൂർ പീച്ചിയിലുള്ള ഓഫീസിൽ അതത് ദിവസം ഹാജരാകണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.kfri.res.in സന്ദർശിക്കുക.

Leave A Reply