ഫോക്കസ് @ ഫൊക്കാന; മനസ്സുതുറന്ന് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ ബി നായർ

വിദേശ മലയാളികൾക്കായി സുരക്ഷയുടെ തണൽവിരിച്ച് FOKANA മുന്നേറുന്നു
സംഘനയുടെ ഭാവി പരിപാടികളും, പിന്നിട്ട ഘട്ടങ്ങളേയും കുറിച്ച് വിവരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ. ബി. നായർ. അഭിമുഖം പൂർണരൂപം ഉടൻ മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിൽ…

Leave A Reply