വിദേശ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി സൗദി

സൗദിയിൽ ലൈസൻസുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ ലെവി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് രാജ്യം വഹിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി.

ലൈസൻസുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ലെവി 5 വർഷത്തേക്ക് രാജ്യം വഹിക്കുന്നത് വ്യവസായ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം, തൊഴിൽ സാമൂഹ്യ വികസന മന്ത്രാലം എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും. വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഇതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും.

ഊർജ്ജ, വൈദ്യുതി, ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പദാർഥങ്ങളുടെ ചാർജ്ജ് നിർണയിക്കുന്നതിന് വ്യവസായ മന്ത്രി, ഊർജ്ജ-ധനകാര്യ മന്ത്രാലയ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിക്കും. ചെലവ് കൂട്ടുക, പിഴ ചുമത്തുക, സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടുക എന്നിവ വ്യവസായ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും ഇത് നടപ്പിലാക്കുക.

Leave A Reply