ജോബ് കുര്യന്റെ ഓണം; പ്രത്യേക പരിപാടി അവിട്ടം ദിനത്തിൽ മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിൽ

യുവ​ഗായകനും സം​ഗീതസംവിധായകനുമായ ജോബ് കുര്യന്റെ ഓണവിശേഷങ്ങൾ…
ഓണം പ്രത്യേക പരിപാടി അവിട്ടം ദിനത്തിൽ മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിൽ

Leave A Reply