ഫൈനൽസ്‌ പ്രദർശനം തുടരുന്നു

കണ്ടിറങ്ങുന്നവർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു ഇത്‌ മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പോർട്സ്‌ ചിത്രം.ഗംഭീര അഭിപ്രായം നേടി ‘ഫൈനൽസ്‌’ പ്രദർശനം തുടരുന്നു.

Leave A Reply