ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാത്തതിന് അടിച്ചുകൊന്നതല്ല;പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

ജാർഖണ്ഡിൽ ആൾക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ചു കൊന്ന തബ്രീസ് അൻസാരിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്.

Leave A Reply