പാകിസ്ഥാനിൽ അവശ്യസാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധനവ് …ബക്രീദ് ദിനത്തിൽ ഇമ്രാനെ പഴിച്ച് ജനങ്ങൾ

അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യയോട് കളിക്കേണ്ട എന്ന്.പാകിസ്ഥാനിൽ അവശ്യസാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധനവ്.ബക്രീദ് ദിനത്തിൽ ഇമ്രാനെ പഴിച്ച് ജനങ്ങൾ.ഒടുവിൽ യുഎന്നും കൈവിട്ടു.

Leave A Reply