മഴ മാറിയെങ്കിലും കണ്ണീർ മഴ തുടരുന്നു..

മഴ മാറിയെങ്കിലും കണ്ണീർ മഴ തുടരുന്നു..50 പേർ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിൽ..വടക്കൻ കേരളം ദുരിതത്തിൽ.വയനാട്ടിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും ദുഷ്കരം.

Leave A Reply