പാക് അധീന കശ്മീരും പിടിച്ചെടുക്കും;അമിത് ഷാ

കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല…പാക് അധീന കശ്മീരും പിടിച്ചെടുക്കും.അമിത്ഷാ വേറെ ലെവലാണ്.

Leave A Reply