‘മിന്നൽ പ്രളയം’ തിരുവനന്തപുരത്തെ പിള്ളേർ രണ്ടും കല്പിച്ചാണ്..

പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാമഗ്രഹികൾക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കളക്ഷൻ പോയിൻറ്കൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തിരുവന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നത്.

Leave A Reply