കാര്യങ്ങൾ പ്രളയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു..വയനാട് അതീവജാഗ്രത

കാര്യങ്ങൾ പ്രളയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.വയനാട് അതീവജാഗ്രത.രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി..ബാണാസുര സാഗർ ഡാം തുറന്നു.വടക്കൻ കേരളം ഒറ്റപ്പെടുന്നു.

Leave A Reply