മുൻ ഭർത്താവിന് വിവാഹ ആശംസകളുമായി അമല പോൾ

അമല പോളിന്റെ മുൻ ഭർത്താവിന് വിവാഹ ആശംസകൾ നൽകികൊണ്ട് അമാല പോൾ . ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് അമലയുടെ ആശംസ.

Leave A Reply