ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്ന് കാണാതായ ശംഖ് ഒരുമാസത്തിന് ശേഷം കൊറിയറില്‍ തിരിച്ചെത്തി; കൂടെയൊരു കുറിപ്പും

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നു കാണാതായ ശംഖ് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം വിജയവാഡയിൽ നിന്നു കൊറിയർ സർവീസ് വഴി തിരിച്ചെത്തി. നഷ്ടപ്പെട്ട ശംഖിനൊപ്പം  ക്ഷമിക്കണം എന്നൊരു കുറിപ്പും പാഴ്സലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിത്യചടങ്ങുകളിൽ ശംഖ് വിളിക്കാൻ മാരാർ  ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖാണിത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ ശംഖ് ധാരാളമായി ഉള്ളതിനാൽ മറ്റൊരു ശംഖ് ഉപയോഗിച്ച് ചടങ്ങുകൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നു.  ശീവേലി, ശ്രീഭൂതബലി, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപുരത്തിൽ മാനേജരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിനരികിലാണു സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. ഭക്തരടക്കം ആർക്കും കൈയെത്തും ദൂരത്താണ് ഈ സ്ഥലം. കുട്ടികളാരോ കൗതുകത്തിനു കൈവശപ്പെടുത്തിയ  ശംഖ് രക്ഷിതാക്കൾ തിരിച്ചയച്ചതാണെന്നു കരുതുന്നു.

Leave A Reply