മഴക്കാലം പനിക്കാലം കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പനി അകറ്റിനിർത്താം

മഴക്കാലം പനിക്കാലം കൂടിയാണ്. മഴക്കാലത്ത് പനി പടരാതിരിക്കാൻ പലതരം മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മഴക്കാലത്ത് പനി പിടിക്കാതെ നോക്കാം

Leave A Reply