രക്തദാനം ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാം

രക്തദാനം ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട്. രക്തദാനം മഹാദാനം ആണെന്നിരിക്കെ നല്ല ബോധവൽക്കരണം സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്.

Leave A Reply