ശത്രുക്കളുടെ ഉറക്കം കെടുത്താൻ പറക്കും ഗ്രനേഡ് വരുന്നു

ശത്രുക്കൾക്ക് ഭീഷണിയായി പറക്കുന്ന ഗ്രനേഡുകൾ വരുന്നു. ഡ്രോൺ സിഎസ് ഫോർട്ടി എന്ന ഗ്രനേഡുകളാണ് പറക്കുന്ന ഗ്രനേഡുകൾ.

Leave A Reply