40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാർവ്വതിപുത്തനാറിൽ ബോട്ട് ഇറങ്ങി

പാർവ്വതിപുത്തനാറിൽ ബോട്ട് ഇറങ്ങി. 40 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പാർവ്വതിപുത്തനാറിൽ ബോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. പാർവ്വതിപുത്തനാർ നേരത്തെ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള പദ്ധതി സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു.

Leave A Reply