ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കേരളത്തിലും കൃഷി ചെയ്യാം

കേരളത്തിൽ വിളയില്ല എന്ന് കരുതുന്ന പഴമാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. പക്ഷേ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കേരളത്തിൽ വിളയിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കർഷകൻ

Leave A Reply