ഉത്തേജക പോസ്റ്ററുമായി പൂനംപാണ്ഡേ

ഉത്തേജക പോസ്റ്ററുമായി പൂനംപാണ്ഡേ. ഇന്ത്യക്കും പാക്കിസ്ഥാനും ആണ് പൂനം പാണ്ഡെയുടെ പോസ്റ്റർ. പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി പൂനം പാണ്ടെ ബുർഖ ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്ററും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡി കമ്പനി ആയി നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റർ മാണ് പൂനം പാണ്ടേ പുറത്തുവിട്ടത്. തൻറെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് പൂനം ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Leave A Reply