വാട്സ്ആപ്പിനോട് കളിക്കല്ലേ കോടതി കയറും

വാട്സ്ആപ്പിനോട് കളിച്ചാൽ ഇനി കോടതിയിൽ കയറാം. സകല വ്യാജന്മാരെയും കുടുക്കാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തവരെയാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് കുടുക്കുക

Leave A Reply