സർക്കാരിന്റെ വയോജന അവാർഡ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 2023ലെ വയോജന അവാർഡ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അവാർഡ്.
ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ വയോജന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് കോർപ്പറേഷനെ അവാർഡിന് അർഹമാക്കിയത്. ഇതിനകം തന്നെ കോർപ്പറേഷനെ വയോജന സൗഹൃദ നഗരമായി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നഗരസഭയെ അംഗീകാരത്തിന്റെ നിറവിലെത്തിച്ചത്.
നഗരത്തിലെ 20 ശതമാനം വരുന്ന വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, പകൽ വീട്, തണലിടം, വയോമിത്രം പദ്ധതി, കട്ടിൽ നൽകുന്ന പദ്ധതി, നോളജ് ആന്റ് സ്കിൽ ബാങ്ക്, വയോജനങ്ങൾക്കായി പൊതു സ്ഥലത്ത് ഇരിപ്പിടം, വയോജന കലോത്സവം, പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നാല് പകൽ വീടുകളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പകൽ വീടുകളും നഗരസഭ പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. വയോജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും, കേൾവി സഹായികൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം വയോമിത്രം ക്യാമ്പിലൂടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനയും അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ വിതരണവും നടത്തുന്നു. 47 ക്യാമ്പുകളിലൂടെ 8449 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധ്യമായി. നഗരസഭയിലെ 64934 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വാർധക്യ കാല പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്.
പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 996 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നഗരസഭ സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്. അഗതി ആശ്രയ പദ്ധതിയിലെ 565 മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും അതിദരിദ്ര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും വാതിൽപ്പടി സേവനത്തിലൂടെ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണവും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനും നഗരസഭക്ക് കഴിഞ്ഞു.
Leave A Reply