എൽഐസി ഏജന്റുമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമ നടപടികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ധനമന്ത്രാലയം

എൽഐസി ഏജന്റുമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമ നടപടികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ധനമന്ത്രാലയം. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജന്റുമാരുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പരിധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്താനാണ് തീരുമാനം.

തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിലും ആനുകൂല്യങ്ങളിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ. ഏജന്റുമാർക്കുള്ള ടേം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നിലവിലെ 3,000 -10,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 25,000-150,000 രൂപയായും വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബത്തിന് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വർധന.

Leave A Reply