കായിക മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ; മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സർക്കാർ കായിക മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണെന്ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ. 1500 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ കായിക മേഖലക്കായി അനുവദിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവും കായിക രംഗത്ത് ഇത്രയും വലിയ തുക ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്‌റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കളിക്കളം ഇല്ലാത്ത താലൂക്കുകളിലും, പഞ്ചായത്തുകളിലും കളിക്കളം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കായിക നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ കായിക മേഖലയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൈപ്പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ തലമുറ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാണ് കായിക മേഖലയെ നോക്കിക്കാണുന്നതെന്നും സർക്കാർ കായിക രംഗത്ത് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave A Reply