തൊഴിലധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം എൽ.ബി.എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിൽ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരം ആരംഭിക്കുന്ന Integrated Diploma in Computer Hardware Maintenance & Networking (IDCHMN) കോഴ്സിലേക്ക് എസ്.എസ്.എൽ.സി പാസായവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 16 വരെ www.lbscentre.kerala.gov.in മുഖേന അപേക്ഷിക്കാം. കോഴ്സ്, സമയം, ഫീസ് മുതലായ വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2560333

Leave A Reply