മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ, ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കാർഷിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിൽ 15% മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.

 

വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 2020-ൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിന്റെ (എഐഎഫ്) 15 ശതമാനം മാത്രമാണ് ആദ്യ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തത്.

ആത്മനിർഭർ ഭാരത് സംരംഭത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക കോവിഡ്-19 പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി 2020 ജൂലൈ 8-ന് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പാരമ്യത്തിൽ AIF പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിന് കീഴിൽ, 2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാമിംഗ് ആസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വായ്പയായും 2032-2033 വരെ പലിശ സബ്‌വെൻഷനും ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സഹായമായും ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ നൽകണം.

2023 ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ പാർലമെന്റിൽ പങ്കിട്ട വിവരമനുസരിച്ച്, ഇതുവരെ 27,748 പദ്ധതികൾക്കായി 15,448 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു. ഇതിൽ 9,660 കോടി രൂപയുടെ 19,650 പദ്ധതികൾ (മൊത്തം വിഹിതത്തിന്റെ 9.66 ശതമാനം) പൂർത്തിയായി.

Leave A Reply