സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ചുവടുവെയ്പ്പ്: മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി

പാലക്കാട്: ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് എന്ഡോവ്‌മെന്റ് വിതരണവും മോയന് സ്‌കൂള് സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി ‘നിറവ്’ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു
അഞ്ച് മുതല് 14 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് സൗജന്യവും നിര്ബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നതില് ഊന്നല് നല്കിയത് വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവന്കുട്ടി.
പാലക്കാട് ഗവ മോയന് മോഡല് ഗേള്സ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്‌കൂളില് എസ്.എസ്.എല്.സി, ഹയര് സെക്കന്ഡറി പരീക്ഷകളില് ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള എന്ഡോവ്‌മെന്റ് വിതരണവും മോയന് സ്‌കൂള് സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി ‘നിറവ്’ ഉദ്ഘാടനവും നിര്വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
സമര്പ്പണവും നവീകരണവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ശക്തമായ ശ്രദ്ധയും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവിയെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനം യഥാര്ത്ഥത്തില് ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഉജ്ജ്വല മാതൃക മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സാക്ഷരതാ നിരക്കിന്റെ കാര്യത്തില് കേരളം കൈവരിച്ച അവിശ്വസനീയമായ നേട്ടങ്ങള് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള് വളരെ കൂടുതലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള കേരള സര്ക്കാരിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ഈ നാഴികക്കല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള സര്ക്കാര് സമീപനം പുരോഗമനപരവും എല്ലാവരെയും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്. സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവര്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഗുണനിലവാരത്തിനും മികവിനും വലിയ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുണ്ട്. അസാധാരണമായ വിദ്യാര്ത്ഥി-അധ്യാപക അനുപാതം, സുസജ്ജമായ സ്‌കൂളുകള്, പഠന പ്രക്രിയയില് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സമന്വയം എന്നിവയില് ഇത് പ്രകടമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പരിപാടിയില് ഷാഫി പറമ്പില് എം.എല്.എ അധ്യക്ഷനായി. ജില്ലാ കലക്ടര് ഡോ. എസ്. ചിത്ര മുഖ്യാതിഥിയായി. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടര് പി.വി മനോജ്കുമാര്, പ്രധാനധ്യാപിക കെ. പുഷ്പ, ഉദ്യോഗസ്ഥര്, അധ്യാപകര്, ജനപ്രതിനിധികള് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
Leave A Reply