ഹെഡ് കോച്ച് ഒഴിവ്

തിരുവനന്തപുരം ജിവി രാജ സ്പോർട്സ് സെന്ററിൽ ബോക്സിംഗ്, ജൂഡോ ഇനങ്ങളിൽ ഹെഡ്കോച്ചിന്റെ ഒഴിവുണ്ട്.

സ്പോർട്സ്അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.dsya.kerala.gov..inwww.gvrsportsschool

Leave A Reply