ക്രമരഹിതമായ ഉറക്ക രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പഠനം

വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ വൈകി ഉറങ്ങുക, ജോലി ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഉണരുക തുടങ്ങിയ ക്രമരഹിതമായ ഉറക്ക രീതികൾ നിങ്ങളുടെ കുടലിലെ ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു ഗവേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ദി യൂറോപ്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം, സോഷ്യൽ ജെറ്റ് ലാഗ് — ജോലി ദിവസങ്ങൾക്കും ഒഴിവു ദിവസങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉറക്ക രീതികൾ മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ബോഡി ക്ലോക്കിലെ ഷിഫ്റ്റ് — ഭക്ഷണ നിലവാരം, ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ, എന്നിവ തമ്മിൽ ഒന്നിലധികം ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ശരീരഭാരം, ഹൃദയ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുൻ ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും, ജോലി ദിവസങ്ങളിൽ അലാറം ഘടിപ്പിച്ച് നേരത്തെ ഉണരുന്നത് മൂലം ഉറക്ക രീതികളിലെ ചെറിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ നമ്മുടെ ജൈവിക താളത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന അവബോധം കുറവാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണരുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച്.

Leave A Reply