സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പരീക്ഷ; അപേക്ഷിക്കാം

        സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ദൽഹി പോലീസിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സസ് എക്സാമിനേഷൻ 2023, ജൂനിയർ എൻജിനീയർ (സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ) എക്സാമിനേഷൻ 2023 എന്നീ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷകൾ ഒക്ടോബറിൽ നടക്കും.

        ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ https://ssc.nic.in സന്ദർശിക്കണംവിശദവിവരങ്ങൾ www.ssckkr.kar.nic.inhttps://ssc.nic.in വെബ്സൈറ്റുകളിൽ.

Leave A Reply