നെല്ല് സംഭരണം: കർഷകർക്ക് വില നൽകുന്നതിൽ പുരോഗതി

2022-23 സീസണിലെ നെല്ല് സംഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ള തുകയുടെ വിതരണം സംസ്ഥാനത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ 2,49,264 കർഷകരിൽ നിന്നായി 7.30 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ നെല്ല് സംഭരിച്ചു. ഇതിന്റെ വിലയായി 2060 കോടി രൂപയാണ് ആകെ കർഷകർക്ക് നൽകേണ്ടത്.

അതിൽ മാർച്ച് 28 വരെ പേ ഓർഡർ നൽകിയ കർഷകർക്ക് 740.38 കോടി രൂപ സപ്ലൈകോ നേരിട്ടും 194.19 കോടി രൂപ കേരളാ ബാങ്ക് വഴി പി.ആർ.എസ്. വായ്പയായും ആകെ 934.57 കോടി രൂപ നൽകി. 2023 മാർച്ച് 29 മുതൽ മെയ് 16 വരെ പേ ഓർഡർ നല്കിയ കർഷകർക്ക് എസ്.ബി.ഐ., കാനറാ ബാങ്ക്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നിവയടങ്ങുന്ന കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 700 കോടി രൂപയുടെ വായ്പയിൽ നിന്ന് തുക വിതരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ജൂൺ 30 വരെ 487.97 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.

Leave A Reply