സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കംബൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ പരീക്ഷ : ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന കംബൈൻഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി (10+2) ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കും. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ https://ssc.nic.in വെബ്സൈറ്റ് വഴി സമർപ്പിക്കാം.

പരീക്ഷാ സിലബസ് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ www.ssckkr.kar.nic.in, https://ssc.nic.in വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭിക്കും. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 8, രാത്രി 11 മണി.

Leave A Reply