ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര ബോട്ട് പ്രദർശനം കാണാൻ ഈ വർഷമെത്തിയത് 30,000-ത്തിലേറെ സന്ദർശകർ

ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര ബോട്ട് പ്രദർശനം കാണാൻ ഈ വർഷമെത്തിയത് 30,000-ത്തിലേറെ സന്ദർശകർ.യു.എ.ഇ.യുടെ ജലഗതാഗതത്തിന്റെ ആഗോളപ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതായിരുന്നു പ്രദർശനം. അത്യാധുനിക ബോട്ടുകളുടെ പ്രദർശനം, സെമിനാറുകൾ, ശില്പശാലകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പരിപാടികളാണ് അഞ്ചുദിവസത്തെ ബോട്ട് ഷോയുടെ ഭാഗമായുണ്ടായത്.

2027-ഓടെ ആഗോള ബോട്ടുനിർമാണവിപണി 47 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മെന മേഖലയിൽ വിനോദസഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർധിച്ചുവരുന്ന ബോട്ടുകളുടെ ആവശ്യകത ആഗോള ബോട്ടുവിപണിയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമാകും.രൂപകല്പനയിലും സാങ്കേതികമികവിലും പുത്തൻപരീക്ഷണങ്ങളുമായാണ് ദുബായ് ബോട്ട് ഷോ ശ്രദ്ധനേടിയത്. പ്രാദേശികവിപണിയിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു

Leave A Reply