റമദാൻ; ദുബായിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന് അനുമതി

ദുബായിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും റമസാൻ മാസത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന് അനുമതി. എന്നാൽ, നടപ്പാക്കണോ എന്നതു രക്ഷാകർത്താക്കളുമായി ആലോചിച്ചു സ്കൂളുകൾക്കു തീരുമാനിക്കാം.

സർക്കാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സ്കൂളുകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും അനുമതി നൽകിയത്.

വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രമായോ ഓൺലൈൻ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഒരുമിച്ചോ നടത്തുന്നതിന് സ്കൂളുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.  നഴ്സറി സ്കൂളുകളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കു സമ്മതമാണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്താം.

സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ 70% വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന് അനുമതിയായി. 30% ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഫിസുകളിൽ ഹാജരുണ്ടാകും.

Leave A Reply