കെ.എസ്.ഡബ്ല്യു.എം.പി ജില്ലാ പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് യുണിറ്റ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നാളെ

എറണാകുളം :  കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി (കെ.എസ്.ഡബ്ല്യു.എം.പി) ജില്ലാ പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് യുണിറ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച ( ഫെബ്രുവരി 9 ) രാവിലെ 11 ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. രേണു രാജ് നിർവഹിക്കും. സിവിൽ സ്‌റ്റേഷനിൽ അഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ (എൻ.ഐ.സി) ഓഫീസിന് സമീപമാണ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് യുണിറ്റ് ഓഫീസ്.

 

ലോകബാങ്കിൻ്റെയും ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ബാങ്കിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി. ഖരമാലിന്യ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുക, മികച്ച ഖരമാലിന്യ പരിപാലനത്തിലൂടെ നഗരങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുക എന്നിവയാണ് മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. മാലിന്യ പരിപാലനവും സംസ്കരണവും ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. എല്ലാ നഗരസഭകൾക്കും സമഗ്ര മാലിന്യ പരിപാലന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, റീജിയണൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ, മാലിന്യ നീക്കത്തിന് അത്യാധുനിക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് പദ്ധതി.

 

സംസ്ഥാനത്തെ 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും 6 കോർപ്പറേഷനുകളിലുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 2400 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക.

Leave A Reply