ക്ഷീര അദാലത്ത്; പരാതികൾ നൽകാം; അവസാന തീയതി നാളെ

കോട്ടയം: സംസ്ഥാന ക്ഷീര കർഷക സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷീര കർഷകർ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, മിൽമ, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കെ.ഡി.എഫ്.ഡബ്ല്യു.എഫ്, കെ.എൽ.ഡി.ബി. മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് ജില്ലാതലത്തിൽ അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ഷീര വികസന / മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ്, മിൽമ, ക്ഷീര സാന്ത്വനം ഇൻഷ്വറൻസ്, കേരള ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റ്, ഓഡിറ്റ് ന്യൂനത, വസ്തു കെട്ടിടത്തിനുള്ള അംഗീകാരം, ക്ഷീരസംഘം ജീവനക്കാരുടെ സേവന-വേതനവ്യവസ്ഥകൾ, മിൽമ സംഘങ്ങൾ, വിതരണക്കാർ, ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ ജനുവരി 31നകം കോട്ടയം ഈരയിൽക്കടവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ dairyddktm@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലോ നൽകണം.

Leave A Reply