ടാൻസാനിയ തീരദേശ നഗരമായ കിൽവയിൽ 111 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആധുനിക മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം നിർമ്മിക്കും

 

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ 2022 ജൂണിൽ ഒപ്പുവച്ചു, ഇത് 24 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കന്നുകാലി, മത്സ്യബന്ധന ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ഉലേഗ പറഞ്ഞു.

മണ്ണിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അന്വേഷണം പോലുള്ള പ്രാഥമിക നിർമാണ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചതായി കിൽവ ജില്ലാ കമ്മീഷണർ സൈനബു കവാവ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, പുതിയ തുറമുഖത്തിന് പ്രതിവർഷം 60,000 ടൺ മത്സ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകും, ചിലത് അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും.

രാജ്യത്തിന്റെ നീല സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുറമുഖത്തിനായി മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ ടാൻസാനിയ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നീല സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സംഭാവന വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തോടെ, വിദേശ, ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി തുറമുഖവുമായി ഒരു ബിസിനസ് സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

Leave A Reply