ഗാ‍ർഹികാവശ്യങ്ങൾക്കായി തേക്ക് തടി വിൽപ്പന

തിരുവനന്തപുരം: ഗാർഹികാവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള തേക്കുതടിയുടെ ചില്ലറ വില്പന തിരുവനന്തപുരം തടി വില്പന ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള കുളത്തൂപ്പുഴ ഗവ. തടി ഡിപ്പോയിൽ ഡിസംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. വീട് നിർമിക്കുന്നതിനുവേണ്ട അംഗീകരിച്ച പ്ലാൻ, അനുമതി, സ്കെച്ച് എന്നിവയുടെ പകർപ്പും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പാൻകാർഡുമായി എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ അച്ചൻകോവിൽ ഗവ. തടി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന്, (മുള്ളുമല അനക്സ്)-നെ 5 ക്യൂ.മീറ്റർ വരെ തേക്ക്തടി നേരിട്ട് വാങ്ങാം.

Leave A Reply