സാനിറ്ററി നാപ്കിനോട്‌ ബൈ ബൈ: എം കപ്പ് പ്രൊജക്ടുമായി വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ

സാനിറ്ററി പാഡ് വിമുക്ത നഗരസഭയാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എം – കപ്പ് പ്രോജക്ടിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എച്ച്എൽഎൽ ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡുമായി സഹകരിച്ചാണ് മെനസ്‌ട്രുവൽ കപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 5000 പേർക്ക് കപ്പ് വിതരണം ചെയ്യും. 2022-23 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഇതിനായി 1450000 രൂപ നഗരസഭ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അങ്കണവാടി, ആശാ വർക്കര്‍മാർ എന്നിവർ മുഖേനയാണ് മെൻസ്ട്രല്‍ കപ്പ് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ആർത്തവ കപ്പുകളെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ബോധവൽക്കരണവും വിതരണവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയ്ക്കും തുടർന്നുള്ള സംശയനിവാരണത്തിനും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സേവനവും ലഭ്യമാക്കും.

Leave A Reply