പൈനാവ് മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജിൽ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ

കേരള സർക്കാർ സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെയും എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. യുടെയും    സ്ഥാപനമായ ഐ.എച്ച്.ആർ.ടി യുടെ  പൈനാവ്  മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്  കോളേജിൽ  ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനിയറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ എൻജിനിയറിങ്, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനിയറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനിയറിങ്, എന്നീ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമ്മുകളിൽ   2022-23 വർഷത്തെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് നവംബർ 23 മുതൽ 29 വരെ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തും.

പുതിയ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ Institution login ൽ ലഭിക്കും. അത്തരക്കാർക്ക് ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടച്ച് One Time Registration പൂർത്തിയക്കാവുന്നതും Candidate login  വഴി പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാം.

പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനത്തിനായി  ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്കും  സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപെടാത്തവർക്കും  ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ നൽകാം. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ഇ.സി/ഒ.ബി.സി-എച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫീസ് ആനുകൂല്യവും സ്‌കോളർഷിപ്പും ലഭിക്കും.            കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 04862 297617 , 9447847816 , 85470 05084, 9495276791.

Leave A Reply