സൗദിയിൽ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പു സംഘങ്ങളുടെ ഇരയാകരുതെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം

സൗദിയിൽ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പു സംഘങ്ങളുടെ ഇരയാകരുതെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം.ഉപയോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വ്യാജ സൈറ്റുകളുമായി പങ്കുവച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഒട്ടേറെ തട്ടിപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വ്യാജ സൈറ്റുകളിൽ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകാനോ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനോ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനോ പാടില്ല.

അംഗീകൃത മന്ത്രാലയമോ ബാങ്കുകളോ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളോ എടിഎം കാർഡുകളോ പാസ്‌വേഡോ  കോഡുകളോ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.  മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഏകീകൃത ഫോൺ നമ്പർ 1900, https://mc.gov.sa/C-app എന്നീ അംഗീകൃത ചാനലുകൾ വഴി മാത്രമേ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയുള്ളൂവെന്നും  വ്യക്തമാക്കി.

Leave A Reply