രാജ്യത്ത് തൊഴി​ലി​ല്ലായ്മ നി​രക്ക് കറഞ്ഞുവെന്ന് കണക്കുകൾ

 

രാജ്യത്തെ തൊഴി​ലി​ല്ലായ്മ നി​രക്ക് 6.80 ശതമാനമായി​ കുറഞ്ഞുവെന്ന് സെന്റർ ഫോർ മോണി​ട്ടറിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി​ കണക്കുകൾ. മൺ​സൂൺ​ കാലത്ത് കൂടുതൽ പേർ കൃഷി​യി​ലേയ്ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞതോടെയാണ് ആറുമാസത്തെ കുറഞ്ഞ നി​രക്കി​ലേയ്ക്ക് തൊഴി​ലി​ല്ലായ്മ നി​രക്ക് എത്തി​യത്. ജൂൺ​ മാസത്തെ നി​രക്ക് 7.8 ശതമാനമായി​രുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയി​ലെ തൊഴി​ലി​ല്ലായ്മ നി​രക്ക് 6.14 ആയി​ കുറഞ്ഞപ്പോൾ 272.1 മി​ല്യൺ​ ആളുകളാണ് തൊഴി​ൽ രഹി​തരെന്ന് സി​. എം. ഐ. ഇ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജൂൺ​ മാസത്തെ ഈ കണക്കുകൾ യഥാക്രമം 8.03 ശതമാനവും 265.2 മി​ല്യണുമായി​രുന്നു.അതേസമയം നഗരമേഖലയി​ലെ തൊഴി​ലി​ല്ലായ്മ നി​രക്ക് 8.21 ശതമാനമായി ​ഉയർന്നു. സർക്കാർ, വ്യവസായ മേഖലകളി​ലെ തൊഴി​ലവസരങ്ങളി​ൽ വലി​യ ഇടി​വുവന്നതോടെയാണി​ത്. ജൂണി​ലെ ഈ നി​രക്ക് 7.80 ശതമാനമായി​രുന്നു.

Leave A Reply