സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ ബി.ഡെസ് ക്ലാസുകൾ ഓഗസ്​റ്റ് ഒന്നിന്

തിരുവനന്തപുരം: സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ ബി.ഡെസ് മൂന്ന്, അഞ്ച് സെമസ്​റ്ററുകളിലെ ക്ലാസുകളും ഇന്റഗ്രേ​റ്റഡ് എം.സി.എ മൂന്നാം സെമസ്​റ്റർ ക്ലാസുകളും ഓഗസ്​റ്റ് ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. മൂന്നാം സെമസ്​റ്റർ എം.ആർക്ക്, എം.പ്ലാൻ ക്ലാസുകൾ സെപ്തംബർ 12 ന് തുടങ്ങും.

ബി.ഡെസ് രണ്ടും നാലും സെമസ്​റ്റർ റെഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെയും ബി.എച്ച്.എം.സി.ടി ആറാം സെമസ്​റ്റർ റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെയും ടൈംടേബിളുകൾ വെബ്‌സൈ​റ്റിൽ.

Leave A Reply