ക്ഷീര കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുന്ന നിയമമൊഴിവാക്കണം

മാവേലിക്കര : അഞ്ചിലധികം പശുക്കളെ വളർത്തണമെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസെൻസു വേണമെന്ന പുതിയ നിയമം ക്ഷീരകാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുന്നതും ക്ഷീരോത്പാദക രംഗത്ത് കേരളത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നതുമായി മാറുമെന്ന് കേരള കോൺസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തോമസ് സി കുറ്റിശ്ശേരിൽ പ്രസ്ഥാവിച്ചു.
20 പശുക്കളുടെ തൊഴുത്തുകെട്ടാൻ അനുമതി ആവശ്യമില്ലന്ന നിയമം നിലനിൽക്കെ അഞ്ചു പശുക്കളിലധികം വളർത്തണമെങ്കിൽ ലൈസെൻസു വേണമെന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്. സ്വന്തം തൊഴിത്തിലുണ്ടാകുന്ന കിടാരികൾ വളർന്ന് വലുതായി പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയിലെ കാർഷികവൃത്തി ലാഭകരമാകൂ എന്നിരിക്കെ അഞ്ചു പശുക്കളുമായി ക്ഷീര കാർഷിക മേഖലയിൽ എത്തുന്ന കർഷകന് അവന്റെ തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന കിടാരിയെ വളർത്തി വലുതാക്കി പാലുത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ പുതിയ നിയമം തടസമായി വരുമ്പോൾ ഈ രംഗത്തു നിന്ന് ക്ഷീര കർഷകർ പിന്നോട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാക്കും.
ക്ഷീരോത്പാദക രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞതും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിത മാർഗമാക്കിയതുമായ ക്ഷീര കാർഷിക രംഗത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമം പിൻവലിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ്തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രസ്ഥാവനയിൽ .തോമസ് സി കുറ്റിശ്ശേരിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Leave A Reply