പാലക്കാട് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടെ 6055 അപകടങ്ങള്‍, 945 മരണം

പാലക്കാട് ജില്ലയില് മൂന്ന് വര്ഷക്കാലയളവില് ഉണ്ടായത് 6055 റോഡപകടങ്ങളും 945 മരണങ്ങള്, 6617 പേര്ക്ക് പരിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയില് ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷ കാലയളവില് (20192021) നടന്ന ആറായിരത്തോളം റോഡപകടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ച് ആര്.ടി.ഒ എന്ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിഭാഗം പഠന റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചു. അപകടം നടന്ന റോഡുകള്, സ്ഥലം, സമയം അപകടങ്ങളില്പ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങള്, മരണം, പരുക്ക് പറ്റിയവര്, അപകടങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുന്ന മേഖലകള്, അപകടം കൂടുതല് നടക്കുന്ന റോഡുകള് എന്നിവ കണ്ടെത്തി പ്രാഥമിക റോഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തി പരിഹാര മാര്ഗങ്ങള് നിര്ദേശിക്കുകയും അപകട മേഖല ഗൂഗിള് മാപ്പില് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതുള്പ്പെടെയുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് പരിഹാര നടപടികള്ക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്ക്ക് കൈമാറാന് ജില്ലാ റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി ചെയര്പേഴ്‌സണ് കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര് മൃണ്മയി ജോഷി നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
അപകടങ്ങളും മരണവും കൂടുതലും രാവിലെ ആറ് മുതല് 9 വരെയും വൈകിട്ട് ആറ് മുതല് 9 വരെയുമാണെന്ന് ആര്.ടി.ഒ എന്ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് പഠന റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. അപകടവും മരണവും കൂടുതല് നടക്കുന്നത് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലാണ് (46 ശതമാനം).
അപകട മരണങ്ങളില് 24 ശതമാനവും കാല് നടയാത്രക്കാരാണ്. 19 ശതമാനം ദേശീയപാതയിലും 22 ശതമാനം സംസ്ഥാന പാതയിലും 59 ശതമാനം മറ്റ് റോഡുകളിലുമാണ് അപകടങ്ങള് നടക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജില്ലയില് ഒട്ടാകെ 220 അപകട മേഖലകള് എന്ന് പഠന റിപ്പോര്ട്ട്
Leave A Reply