അഞ്ചുരൂപക്ക് എത്രവേണമെങ്കിലും യാത്രചെയ്യാം; പിറന്നാൾ സമ്മാനവുമായി കൊച്ചി മെട്രോ

കൊച്ചി: പിറന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് കൊച്ചിയുടെ അഭിയമനമായ മെട്രോയിൽ എവിടേക്കു യാത്ര ചെയ്താലും 5 രൂപ. മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജൂൺ 17നാണ് ഇൗ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുക. മെട്രോയിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റുക, ഇതുവരെ മെട്രോ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കു മെട്രോ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണു ഈ ഓഫറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഏതു സ്റ്റേഷനിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാം. ഓരോ യാത്രയ്ക്കും അഞ്ചു രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി.

ആലുവയിൽ നിന്നു പേട്ടയിലേക്ക് ആയാലും കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിനും 5 രൂപ തന്നെ.എന്നാൽ കൊച്ചി വൺ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇൗ ആനുകൂല്യം എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കുമെന്നതിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

Leave A Reply