ത്രിദിന സ്പേസ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോഴിക്കോട് യു എൽ സ്പേസ് ക്ലബ്ബിലെ ബഹിരാകാശശാസ്ത്രപ്രതിഭകൾ

തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കുന്ന ത്രിദിന സ്പേസ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കോഴിക്കോട് യു എൽ സ്പേസ് ക്ലബ്ബിലെ ബഹിരാകാശശാസ്ത്രപ്രതിഭകൾ.
അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് യു എൽ സി സി എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. എം.കെ. ജയരാജ്.

Leave A Reply