യു.എ.ഇക്ക് ഇനി പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി

യു.എ.ഇക്ക് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി. അഹമ്മദ് ബെൽഹൂൽ അൽ ഫലാസിയാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും, പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും രണ്ട് വനിതാ സഹമന്ത്രിമാരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

യു.എ.ഇ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽമക്തൂമാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയെയും സഹമന്ത്രിമാരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിലവിൽ ചെറുകിട വ്യവസായ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയായ അഹമ്മദ് ബെൽഹൂൽ അൽ ഫലാസിയാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. യു.എ.ഇയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ നിലവിലെ ഉന്നത സാങ്കേതികവിദ്യ സഹമന്ത്രി സാറാ അൽ അമീരിയെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഭാവി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു.

Leave A Reply