ഒമാൻ റിയാൽ വിനിമയ നിരക്ക് സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ

ഒമാൻ റിയാൽ വിനിമയ നിരക്ക് സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച ഒരു റിയാലിന് 200.70 രൂപ എന്ന നിരക്കാണ് ഒമാനിലെ വിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയത്. ഈ വർഷം മാർച്ച് എട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന ഉയർന്ന വിനിമയ നിരക്കാണ് ഇതോടെ മറികടന്നത്.

മാർച്ച് എട്ടിന് ഓൺലൈൻ വിനിമയ പോർട്ടലായ എക്‌സി എക്‌ചേഞ്ച് ഒരു റിയാലിന് 200.40 എന്ന നിരക്ക് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ പേർട്ടലിൽ ശനിയാഴ്ച റിയാലിന് 200 രുപ കടന്നിരുന്നെങ്കിലും വിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങൾ 199.20 എന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വിനിമയ നിരക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓൺലൈൺ പോർട്ടലിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ റിയാലിന് 201.700 രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഒമാനിലെ വിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങളും റിയാലിന് 200 രുപ എന്ന നിരക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു.

Leave A Reply