അവകാശ ലംഘനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സ്പീക്കർക്ക് അൻവർ സാദത്ത് എംഎൽഎ പരാതി നൽകി

അവകാശ ലംഘനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സ്പീക്കർക്ക് അൻവർ സാദത്ത് എംഎൽഎ പരാതി നൽകി

അവകാശ ലംഘനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സ്പീക്കർക്ക് അൻവർ സാദത്ത് എംഎൽഎ പരാതി നൽകി. അൻവർ സാദത്ത് എംഎൽഎ പരാതി നൽകിയത് തെറ്റായ ഉത്തരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ്.

നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി സിഡിയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ ഉൾപെടുത്തി നൽകിയെന്നായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ അൻവർ സാദത്ത് സിഡി കിട്ടിയില്ലെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. അതിനിടെ കെ റെയിൽ അതിരടയാളക്കല്ലുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പിഴുതു. വീണ്ടും പിഴുതു മാറ്റിയത് കണ്ണൂർ മാടായിപ്പാറയിൽ സ്ഥാപിച്ച കെ റെയിൽ കല്ലുകളാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടത് റോഡിൽ എട്ട് അതിരടയാള കല്ലുകൾ പിഴുത് കൂട്ടിയിട്ട് റീത്ത് വെച്ച നിലയിലാണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!