ഒമാനിൽ പണപ്പെരുപ്പം 3.35 ശതമാനം വർധിച്ചു

ഒമാനിൽ പണപ്പെരുപ്പം 3.35 ശതമാനം വർധിച്ചു

2020 ഒക്ടോബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കൊല്ലം ഒമാനിലെ പണപ്പെരുപ്പം 3.35 ശതമാനം വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് . ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം പണപ്പെരുപ്പം 0.75 ശതമാനം വർധിച്ചതായി ദേശീയ സ്ഥിതി വിവര കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു .

രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ചില ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗത വിഭാഗത്തിൽ 9.58 ശതമാനവും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 5.10 ശതമാനവും ലഹരിയില്ലാത്ത ശീതളപാനീയങ്ങളിൽ 3.42 ശതമാനവും പലചരക്ക് – സേവനങ്ങളിൽ 3.24 ശതമാനവും പുകയില 2.98 ശതമാനവും വില വർധിച്ചു.

വിനോദ, സംസ്കാരിക ഇനങ്ങളിൽ 2.64 ശതമാനവും ഫർണിച്ചർ മറ്റ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 1.37 ശതമാനവും താമസം , വെള്ളം, വൈദ്യുതി ഗ്യാസ്, മറ്റ് എണ്ണ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 1.01 ശതമാനവും റസ്റ്റോറൻറ് ഹോട്ടൽ ഇനങ്ങളിൽ 0.70 ശതമാനവും വസ്ത്രം, ചെരുപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ 0.37 ശതമാനവും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ 0.06 ശതമാനവും വില വർധനവുണ്ടായി.അതെ സമയം വാർത്താവിനിമയ മേഖലകളിൽ 0.07 ശതമാനം നിരക്ക് കുറവാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായത്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!